​  602 785 260

 

Wczasy z Psem » Nasze Mikoszewo


 

Mikoszewo - do 1945 roku Nickelswalde, połoŻne jest nad Zatoką Gdańską oraz na prawym brzegu Wisły w pobliżu przeprawy promowej przy Przekopie Wisły. Pierwotnie była to osada rybacka, wzmiankowana w 1243 roku, a założona w 1373 roku.

 

Mikoszewo jest miejscowością o metryce średniowiecznej, położoną na prastarym szlaku bursztynowym. W XIII wieku miejscowość znalazła się w Państwie Krzyżackim i z tym okresem związana jest relokacja Mikoszewa. Według kronikarzy pruskich stara nazwa tej miejscowości Nicelswalde miała się wywodzić od bogatego gbura Nikela, którego w 1393 r. odwiedził Wielki Mistrz Ulryk von Jungingen w towarzystwie kliku obcych rycerzy z zamiarem pokazania jak zamożnych ma w swoim państwie włościan. Jak mówi przekazy Nikel zamiast krzeseł użyto 12 beczek, z których 11 było całkowicie wypełnionych złotem, a jedną do połowy. W latach 1593. 1613 południowa część wsi zasiedlona została przez osadników. Po pokoju toruńkim Mikoszewo było własnością Gdańska. W 1869r. miejscowość obejmowała 12 gburstw i 16 zagród, a jego obszar obejmował 2402 mórg i 40 domów. Mieszkało tutaj 363 mieszkańców, wszyscy ewangelicy, oprócz jednego katolika. Na jesieni 1890 roku przystąpiono do prac regulacyjnych Ujścia Wisły. W ówczesnych czasach było to największe przedsięwzięcie w walce z powodzią i pochodem lodu na rzece Wiśle. Prace trwały do wiosny 1895 roku.

 

 

Po zrealizowaniu Przekopu Wisły Mikoszewo znalazło się na prawym brzegu rzeki. 30 sierpnia 1896r. w Mikoszowie przebywał członek rodziny cesarskiej Prinz Albrecht aby zwiedzić miejscowość i przeprowadził lustrację Przekopu Wisły. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, na utrwalonej wydmie o wysokości 33,2 m, będącej wówczas wspaniałym punktem widokowym, ustawiono kamień pamiątkowy. Od tego momentu ten punkt nosi nazwę Wzgórzem Księcia Albrechta.  We wsi istniał również kołciół ewangelicki z XIX wieku o konstrukcji szkieletowej,  a w okolicy wsi istniały 3 wiatraki. Po II wojnie światowej w Mikoszewie powstało wiele  ośrodków wczasowych. Obecnie miejscowość jest znana miejscowością letniskową ze  strzeżonym kąpieliskiem morskim,  w której dominuje funkcja usługowo turystyczna. Układ przestrzenny wsi jest wielodrożny z kościołem i cmentarzem w części zachodniej oraz w części południowej kolonijny na terpach. Główna części wsi położona jest wzdłuż głównego ciągu komunikacyjno urbanistycznego, jaką jest ulica Gdańska oraz sezonowej przeprawy promowej przez Wisłę. Szlak ten nawiązuje do XV wiecznej drogi pocztowej tzw. Nehrungstrsse i handlowego szlaku bursztynowego. Natomiast południowa część wsi zwana Mikoszewo . Kolonia położna jest wzdłuż drogi powiatowej Mikoszewo - Drewnica - Stróża.

 

Krajobraz kulturowy wsi kształtuje głównie zabudowa z końca XIX w. i na pocz. XX w. wzdłuż ulicy Gdańskiej, która jest dobrze zachowana. W głębi zarówno po północnej jak i południowej stronie ul. Gdańskiej występują intensywne współczesne inwestycje mieszkalno – pensjonatowe o różnorodnej stylistycznie architekturze. We wsi zachowała się drewniana wieża z dawnego ewangelickiego kościoła ryglowego znajdującego się na cmentarzu.

Ponadto zachowały się również zagrody holenderskie, domy podcieniowe, obwałowania Wisły, baseny dawnych przepraw promowych, w tym kolejowego promu  i rampa przejazdu kolejki przez wał, oraz nitka Źuławskiej Kolejki Wąskotorowej; aleje lipowe wzdłuż dróg. W 1986-92 wybudowany został nowy kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

  Mikoszewo - idealne położenie geograficzne i kulturalne

 

Mikoszewo położone jest u styku Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Mierzei Wiślanej – drogi wojewódzkiej nr 501. We wsi krzyżuje się ważna droga dla ruchu lokalnego tj.: Mikoszewo – Drewnica Stróża.

 

Centrum miejscowości oddalone jest zaledwie o 11 km od Stegny, Sztutowa  (14 km), czy Nowego Dworu Gdańskiego (23 km). Przez rzekę Wisłę wieś bezpośrednio graniczy z miastem Gdańsk – Świbno. Przez miejscowość przebiega sezonowa linia  kolejki wąskotorowej relacji Mikoszewo – Sztutowo.

Dzięki swojemu położeniu Mikoszewo ma bezpośrednie  połączenia z takimi miejscowościami jak: Elbląg, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański czy Krynia Morska (komunikacja autobusowa). Sezonowo wieś poprzez przeprawę promową posiada połączenie  z Gdańskiem (miejska komunikacja).

 

Miejscowość posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną oraz kąpielisko morskie. Mikoszewo jak i jego otoczenie, posiada cenne walory krajobrazowe, kulturowe  i przyrodnicze. Skala jak i  charakter miejscowości  warte są zachowania i kultywowania.

 

Krajobraz przyrodniczy Mikoszewa związany jest z jego usytuowaniem na Mierzei Wiślanej. Od strony północnej miejscowość wraz z piaszczystą i szeroką plażą przylega do Zatoki Gdańskiej.

Niewątpliwy urok nadmorskiemu krajobrazowi nadają pasam wydm porośnięte lasami. Natomiast w części południowej wsi zaznacza się krajobraz związany z Żuławami Wiślanymi, który stanowią łąki i pola uprawne poprzecinane gęstą siecią kanałów i rowów melioracyjnych, liczne groble i wały przeciwpowodziowe, urządzenia hydrotechniczne oraz sąsiedztwo rzeki Wisły. Liczne drogi i dróżki polne obsadzone są rzędami drzew, wśród których przeważają wierzby.

 


Obszar Mikoszewa połozony na Mierzei Wiślanej charakteryzuje się cennymi walorami przyrodniczymi. Wzdłuż brzegu morskiego ciągnie się piaszczysta plaża, wał wydmy przedniej, a dalej na południe sekwencja wydm przyplażowych i rozdzielających je zagłębień międzywydmowych. Centralną część mierzei zajmuje główny wał wydmowy osiągający wysokość 20 m. Na południe od wału znajduje się równina mierzejowa przechodząca  w równinę deltową żuław, w której występują rytmiczna rzeźba wydmowa o niewysokich wałach piaszczystych.

 

Rezerwat "Mewia Łacha"

 

Najbardziej interesującą osobliwością przyrodniczą Mikoszewa jest stożek ujściowy Wisły z niezwykle bogatą roślinnością i fauną, uznaną za lokalne centrum bioróżnorodności. Ten fragment miejscowości został  objęty ścisłym rezerwatem „Mewia Łacha”. Jest to rezerwat ornitologiczny administrowany przez Urząd Morski i Lasy Państwowe o powierzchni 150,46 ha. Utworzony został w 1991 roku w celu ochrony koloni lęgowych rzadkich gatunków rybitw, miejsc lęgowych, odpoczynku i żerowanie ptaków siewkowatych i blaszko dziobów oraz piękna krajobrazu. Jego wschodnia część znajduje się w strefie ochronnej parku w gminie Stegna o powierzchni 131,55 ha wraz z Jeziorem Mikoszewskim. W skład rezerwatu wchodzą również wynurzające się okresowo u ujścia Wisły piaszczyste ławice. Jest to obszar zaliczany  do europejskiej ostoi ptaków.

 

W rezerwacie stwierdzono występowanie 219 gatunków  ptaków, z których 50 to gatunki lęgowe. Najliczniej reprezentowane są mewy, rybitwy, siewkowce i blaszkodziobe. Bytują  i gniazdują gatunki zagrożone wyginięciem, jak ostyrygojad, sieweczka obrożna, rybitwa bialoczelna, czubata i popielata oraz rzadkie, jak  mewa pospolita mała oraz lodówka. Występują również gatunki mające tu jedynie w kraju stanowiska lęgowe, jak sieweczka morska, rybitwa czubata i popielata, oraz nielęgowe, jak pijawnik i sieweczka mongolska. Odpowiednie gatunki do zakładanie żeremi na jeziorze Mikoszewskim znalazły bobry. Na piaszczystych ławicach zobaczyć można także foki. Rezerwat charakteryzuje szeroka różnorodność biologiczna, której źródłem są dynamiczne procesy przyrastanie lądu, tworzenia się nowych siedlisk i zbiorowisk roślinnych.

 

W rezerwacie stwierdzono również występowanie 450 gatunków roślin naczyniowych. Z cennych, rzadko występujących w kraju wymienić należy gatunki solniskowe, jas, aster solny, arcydzięgiel nadbrzeżny, sitowiec nadmorski  i sidt Gerarda. Gatunki rzadkie i chronione to kruszczyk rdzawoczerwony i szerokolistny oraz mikołajek nadmorski. Rośnie tu również chroniony gatunek grzyba – sromotnik fiołkowy. Z roślin ginących i zagrożonych na Pomorzu występują: wyszpin jagodowy, mikołajek płaskolistny i groszek nadmorski.